:WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                         WW      WWW                               W   
   W  ,W        +W        @WW       W.   +W:     .W:       *WWWW     WWW   WW        ,,     WW         W   
   W WWW    *W. WW+   W   WWW     WWWWW WWW      WWW   W   WWWWWWW   WW   .WW    #  WWW   #WW+         W   
   W @WWW   WW  WW    WW +WW,     WWWWWWWWWWWWW, WW*   WW @WW  WWWW       WWW    W, WWWW ,WW@          W   
   W  WWW   WW *WW    WW WWW         +WWWWW+     WW    WW WWW  WWWW  WWW  WWW    WW  WWWWWW@           W   
   W  WWW  ,WW +WW    WW WWW           WWW.      WW,   WW WWWWWWW    WWW  WWW   WW*   WWWWW            W   
   W  WWW* WWW  WW   +WW WWW           WWW#      WW+   WW WWWWW      WW*  WWW   WW,   :WWW#            W   
   W   WWW WW   WW,  WW@ WWWW  #WW     WWWW      WWW  WWW WWWWWWW@   WW.  WWW   WW   WWWWWW*           W   
   W   WWWWWW   WWW  WW  WWWW.WWW      WWWW      WWW  WW   WW +WWWWW WWW   WW. WWW  WWW:*WWW*          W   
   W    WWWW+    WW:WWW   WWWWWW       ,WWWW      WWWWWW   WWW    .  WWW   WWW@WW  WWW   *WWW.         W   
   W    WWWW     WWWWW    @WWW,         WWWW      WWWWW    #WW#       WWW   WWWW*  #      @WWW         W   
   W     W+       WW+      WW            +         #W@      WW        +W     WW            WW          W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                               ,,                                                  W   
   W                                         *@WWWWWWWWWW@+                                            W   
   W                                      +@WWWWWWWWWWWWWWWWW+                                         W   
   W                                    *WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW+                                       W   
   W                                  ,@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,                                     W   
   W                                 *WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW:                                    W   
   W                                #WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW*                                   W   
   W                               #WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW+                                  W   
   W                              *WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,                                 W   
   W                             ,WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                                 W   
   W                             WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#                                W   
   W                            ,WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                                W   
   W                            @WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#                               W   
   W                            WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                               W   
   W                           .WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                               W   
   W                           +WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.                              W   
   W                           #WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW*                              W   
   W                           @WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#                              W   
   W                           WWW@@WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@@WW#                              W   
   W                           WW     ,+WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW@:,    ,W#                              W   
   W                           @W        ,@WWWWWWWWWWWWWWWWWW@,       ,W#                              W   
   W                           *W:         ,WWWWWWWWWWWWWWWW,         +W+                              W   
   W                           :W*           WWWWWWWWWWWWWW           WW,                              W   
   W                            WW            WWWWWWWWWWWW            WW                               W   
   W                            WW            ,WWWWWWWWWW,           .W@                               W   
   W                            #W*            WWWWWWWWW@            WW*                               W   
   W                            .WW            ,WWWWWWWW            ,WW                                W   
   W                             WW#            WWWWWWW@            WW@                                W   
   W                             :WW,           +WWWWWW:           +WW.                                W   
   W                              WWW           .WWWWWW            WWW                                 W   
   W                              #WWW           WWWWWW          ,WWW+                                 W   
   W                               WWWW,         WWWWW@         ,WWWW                                  W   
   W                               #WWWW*        WWWWW@        #WWWW+                                  W   
   W                                WWWWWW:      WWWWW#      +WWWWWW                                   W   
   W                                +WWWWWWW@:   WWWWW#   +@WWWWWWW:                                   W   
   W                                 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,                                   W   
   W                                 ,WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                                     W   
   W                                  #WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW+                                     W   
   W                                   WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                                      W   
   W                                    WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW                                       W   
   W                                    .WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,                                       W   
   W                                     *WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW:                                        W   
   W                                      @WWWWWWWWWWWWWWWWWW*                                         W   
   W                                       @WWWWWWWWWWWWWWWW#                                          W   
   W                                        @WWWWWWWWWWWWWW#                                           W   
   W                                        ,@WWWWWWWWWWWW*                                            W   
   W                                          #WWWWWWWWWW+                                             W   
   W                                           :WWWWWWWW,                                              W   
   W                                             *WWW@*                                                W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   W                                                                                                   W   
   :WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW#   

SHOW US THE CREATURE, MOTHA FUCKA

 

 ÇÖñHÈÇÈRȨ̀ Ä VÈRÐÄÐÈ È Ä VÈRÐÄÐÈ VÖ§ LÌßÈR†ÄRÁ     

Международный союз хакер

VULTURIUX ГРУППА

Отказ:

Этот сайт был атакован, как протест в поисках правды

Правда это только спасение человечества

Есть иностранцы. Люди имеют право знать правду
VULTURIUX группа поддерживает защитников правды